Vypsaná výběrová řízení

 

  Adresa profilu zadavatele města Bystřice:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231525

 

Rok 2017

 

Výzva 03/2017

"Poskytnutí úvěru na financování projektu - Rekonstrukce městské kotelny Bystřice"

Lhůta pro podání nabídek do 24.04.2017 do 13:00 hodin

Zveřejněno dne 12.04.2017

Výzva zde

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Smlouva o úvěru č. 10085/17/LCD zde

__________________________________________________ 

Výzva č. 02/2017

"Oplocení hřbitovní zdi v Bystřici"

Lhůta pro podání nabídek do 24.04.2017 do 13:00 hodin

Zveřejněno dne 12.04.2017

Výzva zde

Krycí lis + slepý rozpočet zde

Čestné prohlášení zde

Návrh Smlouvy o dílo zde

ZRUŠENO - usnesení Rady města Bystřice č. 16-11/26042017/St ze dne 26.04.2017

__________________________________________________ 

Výzva 1/2017

"Komunitní centrum Bystřice - projektová dokumentace"

Lhůta pro podání nabídky do 06.02.2017 do 13:00 hodin

Zveřejněno 16.01.2017

Smlouva o dílo včetně přílohy zde

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky zde

Výzva a zadávací dokumentace zakázky zde

__________________________________________________ 

Rok 2016

 

Výzva 09/2016

"Rekonstrukce městské kotelny - Bystřice"

Smlouva o dílo zde

   Smlouva o dílo - Sumarizační list + stavební část zde

   Smlouva o dílo - Strojní a technologická část, vzduchotechnika, elektroinstalace zde

   Smlouva o dílo - Časový harmonogram zde

Písemná zpráva zadavatele zde

Zveřejněno dne 03.10.2016

Lhůta pro podání nabídek do 23.11.2016 do 13:00 hodin

Zadávací dokumentace zde

Sumarizační list

Seznam subdodavatelů

Čestné prohlášení

Návrh Smlouvy o dílo

Odůvodnění veřejné zakázky

Výkaz výměr a Projektová dokumentace  jsou zveřejněny

na profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231525

Dodatečné informace I

__________________________________________________ 

Výzva 08/2016

"Rybník Zájezdek - rekonstrukce hráze a objektů"

Smlouva o dílo zde

Písemná zpráva zadavatele zde

Zveřejněno dne 30.09.2016

Lhůta pro podání nabídek do 17.10.2016 do 13:00 hodin

Výzva zde

Sumarizační list

Seznam subdodavatelů

Čestné prohlášení

Návrh Smlouvy o dílo

Výkaz výměr

Projektová dokumentace

     -Rozhodnutí - Zájezdek

     -Nabytí PM - Zájezdek

__________________________________________________ 

Výzva 07/2016 

"Protipovodňová opatření města Bystřice"

Smlouva o dílo zde

     .Příloha - Rozpočet projektu 

Písemná zpráva zadavatele

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zde

Zveřejněno dne 27.09.2016

Lhůta pro podání nabídek do 17.10.2016 do 15:00 hodin

Výzva zde

Zadávací dokumentace zde

Prohlášení - základní kvalifikační předpoklady

Obchodní podmínky

Projektová dokumentace

Krycí list

Položkový rozpočet

Stanovisko CEZ

Stanovisko HZS

Stanovisko Povodí Vltavy

__________________________________________________

 Výzva 06/2016

"Obnova Božích muk Líšno"

Zveřejněno dne 08.07.2016

Lhůta pro podání cenových nabídek do 27.07.2016 do 14:00 hodin

Smlouva o dílo zde

Zápis o výběru dodavatele zde

Výzva zde

Popis prací k ocenění zde

__________________________________________________

 Výzva 05/2016 

"Obnova kapličky Božkovice, kapličky Jinošice, kapličky Líšno a kapličky Mokrá Lhota"

Zveřejněno dne 08.07.2016

Lhůta pro podání cenových nabídek do 27.07.2016 do 14:00 hodin

Smlouva o dílo zde

Zápis o výběru dodavatele zde

Výzva zde

Popis prací k ocenění zde

_________________________________________________

 Výzva 04/2016

"MŠ Bystřice - výměna topných těles"

Zveřejněno dne 08.06.2016

Lhůta pro podání nabídek do 30.06.2016 do 11:00 hodin

Smlouva o dílo zde

Protokol z vyhodnocení cenových nabídek zde

Výzva zde

Čestné prohlášení uchazeče zde

Položkový rozpočet zde

__________________________________________________

Výzva 3/2016

"Nesvačily oprava komunikace"

Zveřejněno dne 17.05.2016

Lhůta pro podání nabídek do 30.05.2016 do 11:00 hodin

Smlouva o dílo zde

Výzva včetně Čestného prohlášení...... zde

Rozpočet zde

__________________________________________________ 

Výzva 2/2016

"Provozování vodohospodářské infrastruktury obce Bystřice u Benešova - vodovodu pro veřejnou potřebu"

Zveřejněno dne 03.05.2016

Lhůta pro podání nabídek do 03.-06.2016 do 10:00 hodin

Závěrečná zpráva zadavatele zde

Oznámení o uzavření smlouvy zde

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zde

Oznámení o zahájení výběrového řízení zde

Ostatní dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231525

__________________________________________________

Výzva 1/2016

"MŠ Bystřice - výměna topných těles"

Zveřejněno dne 02.05.2016

Lhůta pro podání nabídek: 30.05.2016 do 11:00 hodin

-Výzva a Čestné prohlášení zde

-Stavební rozpočet, Výkaz výměr, Krycí list rozpočtu zde

Výzva 1/2016  - ZRUŠENA dne 18.05.2016

___________________________________________________

Rok 2015

Výzva č. 8/2015

"Stavební úpravy základní školy Bystřice - kuchyně"

-Smlouva o dílo zde

-   Přílohy:

-Krycí list rozpočtu

-Technická specifikace díla kalkulace ceny

-Časový harmonogram

-Seznam subdodavatelů

-Protokol o otevírání obálek a jednání hodnotící komise -zveřejněno 03.12.2015

-Dodatečné informace č. 1 - zveřejněno dne 20.11.2015

Změna lhůty pro podání nabídek: Termín do 02.12.2015 do 10:00 hodin

Zveřejněno dne 16.11.2015

Lhůta pro podání nabídek do 30.11.2015 do 10:00 hodin

Výzva

Krycí list nabídky

Návrh Smlouvy o dílo

Čestné prohlášení

Výkaz výměr:

-výkaz elektro

-výkaz

-výkaz

Projektová dokumentace:

-Technická zpráva

-PD1

-PD2

-PD3

-PD4

-PD5

-PDA-PZ

-PDB-STZ

-PD-C-Situace

-PD-vnější vlivy

-PD-vnější vlivy

-PD-zprava

-PD-D-TZ

-PD-pudorysy AO

-PD-řez A2

-Souhrnná technická zpráva

-PD-spárořez A3

-PD-TZBZ....

-PD-TZBZ....

-PD-UZ-TZ

-PD-VZT-....Příloha 1

-PD-VZT-... Příloha 2

PD-VZT-...Příloha tabulka

-PD-VZT-1NP...

-PD-VZT-DPS-řezy

-PD-oplastění..

-PD-VZT-DPS......

-PD-ZTI-TZ

 _________________________________________________

Výzva -2015

 "Sběr, svoz a odstraňování komunálních odpadů pro Město Bystřici"

Lhůta pro podání nabídek je do 01.12.2015 do 13:00 hodin

-Smlouva o zabezpečení sběru, přepravy a odstraňování komunálních odpadů pro město Bystřici

-Písemná zpráva zadavatele

-Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

-Výzva k podání nabídky

-Zadávací dokumentace

-Příloha č. 1 - Sumarizační list

-Příloha č. 2 - Seznam subdodavatelů

-Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek

-Příloha č. 4 - Návrh smlouvy

-Příloha č. 5 - Kalkulace poskytnutých služeb

_____________________________________________

Výzva 07/2015

"Financování projektu Zdravotní středisko, lékárna a byty s PS"

Lhůta pro podávání nabídek do 30.09.2015 do 10:00 hodin

-Smlouva o úvěru - zveřejněno 14.10.2015

-Protokol z vyhodnocení cenových nabídek - zveřejněno 01.10.2015

Zveřejněno od 18.09.2015

-Výzva zadavatele

-Výkaz o plnění rozpočtu k 30.06.2015

-Rozvaha k 30.06.2015

-Výkaz zisku a ztráty k 30.06.2015

-Výkaz o plnění rozpočtu k 31.12.2014

-Rozvaha k 31.12.2014

-Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014

____________________________________________

Výzva č. 6/2015

"Dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu MŠ Bystřice"

Lhůta pro podání nabídek do 21. 8. 2015 do 10:00 hodin.

Smlouva o dílo zde - zveřejněno 15.09.2015

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - zveřejněno dne 03.09.2015

Zveřejněno dne 6. 8. 2015.

- Výzva zadavatele

- Zadávací dokumentace


Výzva č. 5/2015

"Zdravotní středisko, lékárna a byty s PS - realizace úspor energie v objektu"

Lhůta pro podání nabídek do 10.08.2015 do 11:00 hodin

Písemná zpráva zadavatele - zveřejněno dne 03.09.2015

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smlouva o dílo zde

Přílohy ke Smlouvě o dílo:

     .Výkaz výměr a kalkulace

     .Časový harmonogram prací

     .Seznam subdodavatelů

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Protokol o otevírání obálek a jednání hodnotící komise

Zveřejněno dne 23.07.2015

-Výzva zadavatele

-Zadávací dokumentace

-Přílohy

     .Sumarizační list naleznete na výše uvedené adrese profili zadavatele města

     .Seznam subdodavatelů

     .Čestné prohlášení

     .Návrh smlouvy o dílo

     .Výkaz výměr

     .Projektová dokumentace

          .Výkres č. 1

          .Výkres č. 2

          .Výkres č. 3

          .Výkres č. 4

          .Výkres č. 5

          .Výkres č. 6

          .Výkres č. 7

          .Výkres č. 8 - 24

          .Energetický audit

          .Průvodní a souhrnná zpráva

          .Technická zpráva - SP

Projektová dokumentace č. 31

Projektová dokumentace č. 32

Projektová dokumentace č. 33

Projektová dokumentace č. 34

Projektová dokumentace č. 35

Projektová dokumentace č. 36

Projektová dokumentace č. 37

Projektová dokumentace č. 38

Projektová dokumentace č. 39-54

Projektová dokumentace č. 55

Projektová dokumentace - situace

Doplňující informace č. 1

____________________________________________

Výzva č. 4/2015

"ÚZEMNÍ PLÁN BYSTŘICE"

Lhůta pro podání nabídek do 31.07.2015 do 13:30 hodin

-Smlouva o dílo 

-Protokol o hodnocení nabídek ze dne 31.08.2015 zveřejněno dne 03.09.2015

-Protokol o hodnocení nabídek ze dne 10.08.2015

-Protokol o otevírání obálek ze dne 31.07.2015

Dodatečné informace č. 1 zde - zveřejněno dne 20.07.2015

Zveřejněno dne 29.06.2015

-Výzva k podání nabídky

-Zadání územního plánu Bystřice

_____________________________________________

Výzva č. 3/2015

"Rozšíření sítě VO v osadách Drachkov, Jírovice, Mokrá Lhota a Tožice"

Lhůta pro podání nabídek do 25.05.2015 do 10:00 hodin

Smlouva o dílo zde (VO - osada Jírovice a Mokrá Lhota)

Smlouva o dílo zde (VO - osada Drachko a Tožice)

Protokol o výběru dodavatele zakázky č. 03/2015

Doplnění výzvy číslo 03/2015 - zveřejněno dne 12. 5. 2015

Dodatečné informace č. 1 - zveřejněno dne 12. 5. 2015

Žádost o dodatečné informace č. 1 - zveřejněno dne 12. 5. 2015

Návrh smlouvy o dílo

Zveřejněno dne 11.05.2015

Čestné prohlášení - oprava zde

Krycí list - oprava zde

Zveřejněno dne 04.05.2015

Výzva a Čestné prohlášení zde

Krycí list zde

Drachkov:

   PD-členění

   PD-příloha

   Výkres

   PD-BOZP-plán

   Rozpočet

   Technická zpráva

Jírovice:

   Seznam

   PD-BOZP-plán

   PD-členění

   Rozpočet

   Technická zpráva

   Výkres

Mokrá Lhota:

   PD-BOZP-plán

   PD-členění

   Rozpočet

   Technická zpráva

   Výkres

Tožice:

   PD-BOZP-plán

   PD-členění

  Rozpočet

   Technická zpráva

   Výkres

   energo

____________________________________________

Zveřejněno dne 12.03.2015

Výzva č. 1/2015

"Ulice Ke Trati, Bystřice - část zatrubnění vodoteče a komunikace"

Lhůta pro podání nabídek do 25.03.2015

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smlouva o dílo včetně příloh

Protokol o vyhodnocení cenových nabídek

Dodatečné informace č. 1 - doplnění výzvy

Dodatečné informace č. 2

Dodatečné informace č. 3

Dodatečné informace č. 4

Výzva k podání nabídky + čestné prohlášení

Krycí list rozpočtu

Komunikace - technická zpráva

Komunikace - situace stavby

Zatrubnění vodoteče - příčné řezy

Zatrubnění vodoteče - revizní šachty

Zatubnění vodoteče - technická zpráva

Návrh smlouvy o dílo

_______________________________________

Zveřejněno 09.03.2015

Veřejná zakázka č. 02/2015

"Rekonstrukce topného kanálu Bystřice 25751"

Lhůta pro podání nabídek do 25.03.2015 do 11:00 hodin

Harmonogram rekonstrukce topného kanálu

Smlouva o dílo zde

Protokol o vyhodnocení cenových nabídek

Protokol o otevírání obálek

Výzva k podání nabídky

Čestné prohlášení

Návrh Smlouvy o dílo

Stavební část:

   .Výkresy:

   -Situační výkres širších vztahů

   -Celkový situační výkres

   -V1-Situace šachta

   -V2-Sitace šachta

   -V3-ukončení topného kanálu

   .Výpis:

   -Oprava sítě CZT - rozpočet

   -Oprava sítě CZT -rozpočet

   .Zprávy:

   -Průvodní zpráva

   -Souhrnná technická zpráva

   -Technická zpráva

Vytápění:

   .Výkresy:

   -Bystřice - situace

   -Bystřice - teplovod západ

   -Kladecí plán oprava větev

   -Podélný profil - oprava - 02

   -Podélný profil - oprava -03

   -Podélný profil - oprava - odbočky

   -Podélný profil - oprava - N1

   -Vzorový řez - oprava

   .Výpis materiálu:

   -Bystřice - ISOPLUS - výpis UT2

   -Bystřice - ISOPLUS - oprava

   -Bystřice - teplovod západ - oprava UT1

   -Bystřice - teplovod západ - výpis UT1

   .Zpráva:

   -Bystřice-oprava- větev západ-2013

  Doplňující údaje

__________________________________________

 

ROK 2014

Výzva č. 10/2014

"Výstavba spolkového domu Drachkov"

Lhůta pro podání nabídek do 15. října 2014 do 13:00 hodin

-Smlouva o dílo

-Protokol o vyhodnocení cenových nabídek

-Výzva č. 10-2014

-Spolkový dům

-Výkaz výměr Drachkov 1

-Výkaz materiálu voda a kanalizace

-Vodoměrná sestava

-Vodoměrná šachta

-Detail uložení vodovodního potrubí

-Skladba konstrukcí

-Situace

-Situace vodovodní přípojky

-Podélný profil vodovodu

-Rozpočet elektroinstalace

-Rozpočet elektro

-Výpis oken a dveří

-Řez B-B

-Řez A-A

-Půdorys základu

-Půsorys INP vodovod

-Půdorys střechy

-Půdorys krovu

-Půdorys INP

-Půdorys INP kanalizace

-Pohled severozápadní

-Pohled severovýchodní

-Pohled jihozápadní

-Pohled jihovýchodní

-Zábradlí

-------------------------------------------------------------------

 Výzva 9/2014

"Navýšení kapacity a rozšíření sběrného dvora Bystřice u Benešova"

-Smlouva o dílo zde

     .Příloha - Technická specifikace - položkový rozpočet

     .Příloha - Časový harmonogram

-Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky dle § 81

-Evidenční list nabídek podaných v listinné podobě

-Protokol o otevírání obálek

-Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

     .Příloha-Hodnotící tabulka

     .Příloha-Kontrolní list pro hodnocení formální správnosti nabídek

     .Příloha-Kontrola dodržení technické specifikace

-Dodatečné informace č. 1
-Dodatečné informace - příloha č. 9 upravená

-Výzva

-Zadávací dokumentace

-Návrh smlouvy o dílo

-Přílohy - Prohlášení uchazeče

-Krycí list nabídky

-Technická specifikace

Lhůta pro podání nabídky do 19.09.2014 do 14:00 hodin

Zveřejněno dne 20.08.2014___________________________________________

 Výzva č. 8/2014

"Územní studie koncepce dopravy města Bystřice"

-Smlouva  o dílo

-Protokol o vyhodnocení cenových nabídek

-Výzva k podání cenové nabídky

-Lhůta pro dodání cenové nabídky do 30.07.2014 do 11:00 hodin

_________________________________________________

Výzva č. 7/2014

"Zajištění energetických úspor objektu ZŠ Bystřice - Stará budova"

Smlouvu o dílo naleznete na výše uvedené adrese profilu zadavatele

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

-Rozhodnutí o vyloučení namídky č. 6

-Rozhodnutí o vyloučení nabídky č. 5

-Rozhodnutí o vyloučení nabídky č. 4

-Dodatečné informace 1

Lhůta pro podání nabídek do 11.08.2014 do 14:00 hodin

Zveřejněno dne 25.07.2014

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Sumarizační list - na výše uvedené adrese profilu zasavatele

Příloha č. 2 - Seznam subdodavatelů

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení

Příloha č. 4 - Návrh Smlouvy o dílo

Příloha č. 5 -Výkaz výměr

Příloha č. 6 - PD - na výše uvedené adrese profilu zadavatele

_______________________________________________

Výzva č. 6/2014

Protokol o vyhodnocení cenových nabídek

"Oprava komunikace par. č. 1514/5 Bystřice"

Lhůta pro podání nabídky do 28.05.2014 do 12:00 hodin

Zveřejněno dne 14.05.2014

Výzva k podání cenové nabídky

Rozpočet

________________________________________________

 

Výzva č. 5/2014

Protokol o vyhodnocení cenových nabídek

"Oprava komunikace par. č. 1199/9 Bystřice"

Lhůta pro podání nabídek do 28.05.2014 do 12:00 hodin

Zveřejněno dne 14.05.2014

Výzva k podání cenové nabídky

Rozpočet

_________________________________________________

 

"Intenzifikace ČOV Bystřice"

Zveřejněno dne 13.06.2014

Písemná zpráva zadavatele

 

Lhůta pro podání nabídek prodloužena do 17.06.2014 do 10:00 hodin

Dodatečné informace č. 2

Dodatečné informace č. 1

Doplnění informací č. 1

Doplnění informací č. 2

Lhůta pro podání nabídek prodloužena do 10.06.2014 do 10:00 hodin

Zveřejněno dne 02.06.2014

 

Lhůta pro podání nabídky do 05.06.2014 do 10:00 hodin

Zveřejněno dne 13.05.2014

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku

Odůvodnění veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

ZD - příloha č. 1 - Krycí list

ZD - příloha č. 2 - Návrh smlouvy

ZD - příloha č. 3 - Seznam subdodavatelů

ZD - příloha č. 4 - Specifikace výrob.

ZD - příloha č. 5 - Prohlášení dodavatele

Soupis prací včetně výkazu výměr

-Bystřice - rekapitulace

-Bystřice - VRN ORN

-PS 01 Bystřice - potrubí

PS 01 Bystřice - strojní....

PS 02 Bystřice - elektro

PS 03 Bystřice - MaR

SO 01-SO07 Bystřice

__________________________________________________

 

4/2014

Protokol o vyhodnocení cenových nabídek

"Oprava komunikace par. č. 990/2 Nesvačily"

 Lhůta pro podání nabídky do 16.05.2014 do 12:00 hodin

Zveřejněno dne 30.04.2014

Výzva k podání cenové nabídky

Rozpočet Nesvačily

___________________________________________________

 

3/2014

Protokol o vyhodnocení cenových nabídek

"Oprava komunikace par. č. 301/4 v k.ú. Kobylí"

Lhůta pro podání nabídek do 16.05.2014 do 12: hodin

Zveřejněno dne 28.04.2014

Výzva k podání cenové nabídky

_____________________________________________

 

2/2014

"Chodník podél silnice II/114 Jírovice-Jarkovice, I. etapa

Lhůta pro podání nabídek do 26.03.2014 do 14:00 hodin

Smlouva o dílo

Přílohy ke Smlouvě o dílo

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

11.03.2014

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Sumarizační list

Příloha č. 2 - Seznam subdodavatelů

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o akceptaci ZP

Příloha č. 4, č. 5 a č. 6 viz: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231525

________________________________________________________

 

1/2014

"Bystřice - rekonstrukce úpravny vody"

30.06.2014

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2015

Výše skutečně uhrazené ceny v roce 2014

Seznam subdodavatelů

Písemná zpráva zadavatele

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

   - Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací

   - Změnové listy k Dodatku č. 2 ke SOD

Smlouva o dílo

Krycí list

Rekapitulace ceny

Rekapitulace stavby

Rekapitulace provozní soubory

Technoligická část strojní

Harmonogram

Prohlášení - specifikace subdodavatelů

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy

Bankovní záruka

09.05.2014

Rozhodnutí o námitkách

Námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Protokol o jednání hodnotící komise

31.01.2014

Dodatečné informace č. 3

Návrh smlouvy o dílo

Soupis prací - stavební část

28.01.2014 - Lhůta pro podání nabídek prodloužena do 06.02.2014 do 10:00 hodin

Dodatečné informace č. 2

Přiloha č. 6 - Specifikace výrobků

Soupis prací - Technologická část-2

22.01.2014

Dodatečné informace

Radioaktivní rozbor vody

Rozbor vody nově

Rozbor vody vrt

Příloha č. 6

Soupis prací

Soupis stroj. zařízení

Strojní technologické schema

Technická zpráva

08.01.2014

Výzva 1/2014

"Bystřice - rekonstrukce úpravny vody"

Písemnu výzva

Zadávací dokumentace

Pokyny pro zpracování nabídky

   .Příloha č. 1 -Obsah nabídky

   .Příloha č. 2 - Krycí list nabídky

   .Příloha č. 3 - Čestné prohlášení, § 62

   .Příloha č. 4 - Čestné prohlášení, § 68

   .Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo

   .Příloha č. 6 - Specifikace výrobků

   .Příloha č. 7 - Subdodavatelé

Lhůta pro podání nabídek do 30.01.2014 do 10:00 hodin

_________________________________________

 

ROK 2013

25.09.2013

Veřená zakázka č. 13/28
"Svoz a likvidace komunálního, separovaného a nebezpečného odpadu pro Město Bystřice"

_____________________________________________________

16.09.2013

Veřejná zakázka č. 13/28
Svoz a likvidace komunálního, separovaného a nebezpečného odpadu pro Město Bystřice

Odpověď na dotaz č. 2 k veřejné zakázce č. 13/28 s názvem "Svoz a likvidace komunálního, separovaného a nebezpečného odpadu pro Město Bystřice"

_____________________________________________________

16. 8. 2013
Veřejná zakázka č. 13/28
Svoz a likvidace komunálního, separovaného a nebezpečného odpadu pro Město Bystřice
Odpověď na dotaz č. 1 vč. prodloužení lhůty pro podání nabídek k veřejné zakázce č. 13/28 "Svoz a likvidace komunálního, separovaného a nebezpečného odpadu pro Město Bystřice"
Lhůta pro podání nabídek prodloužena do 27. 9. 2013 do 10:00 hodin. 


6. 8. 2013
Výzva 09/2013

Oprava místní komunikace Petrovice-Radošovice
Lhůta pro podání nabídek do 19.08.2013 do 09:00 hodin.


6. 8. 2013
Výzva 08/2013
Oprava místní komunikace ppč. 326/10 - Ouběnice
Lhůta pro podání nabídek do 19. 8. 2013 do 9:00 hodin.


6. 8. 2013
Výzva 07/2013
Oprava místní komunikace ppč. 1561 - Jinošice
Lhůta pro podání nabídek do 19. 8. 2013 do 9:00 hodin.


6. 8. 2013
Výzva 06/2013
Změna dopravního režimu Bystřice - západ - I. etapa
Lhůta pro podání nabídek do 19. 8. 2013 do 9:00 hodin.


19. 7. 2013
Výzva č. 05/2013
Poskytnutí investičního úvěru městu Bystřice
Lhůta pro podání nabídek:
do 31. 7. 2013 do 10:00 hodin.
Zadávací dokumentace


3. 7. 2013
Návrh systému řízení strategie ve Městě Bystřice
Lhůta pro podání nabídek:
do 16. 7. 2013 do 9:30 hodin


2. 7. 2013
Zhotovení strategického plánu Města Bystřice na léta 2014 až 2020
Lhůta pro podání nabídek:
do 15. 7. 2013 do 9:30 hodin


11. 6. 2013
Zhotovení strategického plánu Města Bystřice na léta 2014 až 2020 - ZRUŠENO
Lhůta pro podání nabídek:
do 24. 6. 2013 do 10:00 hodin


24. 5. 2013
Veřejná zakázka č. 13/28
Svoz a likvidace komunálního, separovaného a nebezpečného odpadu pro Město Bystřice
ZMĚNA: Lhůta pro podání nabídky
do 27. 9. 2013 do 10:00 hodin
Lhůta pro podání žádostí o účast
do 1. 7. 2013 do 10:00 hodin


9. 5. 2013
Nástavba na jídelnu ZŠ v Bystřici
Lhůta pro podání nabídky
do 30. 5. 2013 do 10:00 hodin


7. 3. 2013
Výzva č. 13/13
Svoz a likvidace komunálního, separovaného a nebezpečného odpadu pro Město Bystřice - ZRUŠENO.
Lhůta pro doručení žádostí o účast
do 15. 4. 2013 do 10:00 hodin.

Lhůta pro podání nabídky
do 30. 5. 2013 do 10:00 hodin.

Termín otevírání obálek s nabídkami
30. 5. 2013 od 10:00 hodin.

25.04.2013


1. 2. 2013
Výzva č. 01/2013
Město Bystřice - elektropráce
Lhůta pro podání nabídky:
do 13. 2. 2013 do 10:00 hodin.


7. 12. 2012
Výzva č. 20/2012
Zlepšení vodovodního zásobování města Bystřice - nové vodní zdroje
Lhůta pr podání nabídky
do 4. 1. 2013 do 10:00 hodin.
Výzva ke zveřejnění


3. 12. 2012
Nadlimitní veřejná zakázka č. 12/57
Svoz a likvidace komunálního separovaného a nebezpečného odpadu pro Město Bystřice
ZRUŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Lhůta pro podání nábídky
do 25. 2. 2013 do 10:00 hodin.

ZRUŠENO


18. 10. 2012
Výběrové řízení č. 19/2012
Oprava místní komunikace v Jinošicích
Lhůta pro podání nabídky
od 18. 10. 2012 do 30. 10. 2012 do 11:00 hodin

Zadávací dokumentace


16. 10. 2012
Výběrové řízení č. 18/2012
Oprava místní komunikace v Hlivíně
Lhůta pro podání nabídky
od 16. 10 .2012 do 30. 10. 2012 do 11:00 hodin.

Zadávací dokumentace


16. 10. 2012
Výběrové řízení č. 17/2012

Oprava místní komunikace v Jírovicích
Lhůta pro podání nabídky
od 16. 10. 2012 do 30. 10. 2012 do 11:00 hodin.


16. 10. 2012
Výběrové řízení č. 16/2012

Oprava místní komunikace v Líšně
Lhůta pro podání nabídky
od 16.10.2012 do 30.10.2012 do 11:00 hodin.

Zadávací dokumentace


16. 10. 2012
Výběrové řízení č. 15/2012
Oprava místní komunikacae v Nesvačilech
Lhůta pro podání nabídky
od 16.10.2012 do 30.10.2012 do 11:00 hodin.

Zadávací dokumentace


16. 10. 2012
Výběrové řízení č. 14/2012
Oprava místní komunikace Plchov - Vojslavice
Lhůta pro podání nabídky
od 16.10.2012 do 30.10.2012 do 11:00 hodin.

Zadávací dokumentace


16. 10. 2012
Výběrové řízení č. 13/2012
Oprava místní komunikace v Drachkově
Lhůta pro podání nabídky
od 16.10.2012 do 30.10.2012 do 11:00 hodin.
Zadávací dokumentace


14. 9. 2012
Výběrové řízení č. 12/2012
Oprava mostu přes Zahořanský potok
Lhůta pro podání nabídky:
do 26. 9. 2012 do 09:00 hodin.
Zadávací dokumentace
Stavební rozpočet, výkaz výměr, krycí list rozpočtu
Technická zpráva
Dotazy - doplnění zadávacího řízení
Doplněný stavební rozpočet, výkaz výměr, krycí list rozpočtu


16. 8. 2012
Výběrové řízení č. 10/2012
Zajištění koncesního řízení na provozovatele
vodohospodářské infrastruktury města Bystřice

Lhůta pro podání nabídky:
do 29. 8. 2012 do 12:00 hodin

Výzva k podání cenové nabídky


29. 6. 2012
Výběrové řízení č. 09/2012
Tisk městského zpravodaje
Lhůta pro podání nabídky:
do 17. 7. 2012 do 9:00 hodin
Zadávací dokumentace


5. 4. 2012
Výběrové řízení č. 08/2012
Stavební úpravy bytového domu Dr. E. Beneše, čp. 26, 257 51 Bystřice, p.č. st. 94/6
Lhůta pro podání nabídky: do 24. 4. 2012 do 12:00 hodin.
Zadávací dokumentace k nahlédnutí na úředni desce - "OZNÁMENÍ".
V současné době na úřední desce  "Archiv dokumentů"


8. 6. 2012
Výběrové řízení č. 07/2012
Statické podchycení objektu stravovacího pavilonu ZŠ v Bystřici
Lhůta pro podání nabídky:
do 19. 6. 2012 do 10:00 hodin.
Zadávací dokumentace


30. 3. 2012
Výběrové řízení č. 06/2012
Úpravna vody Božkovice
Lhůta pro podání nabídky:
do 30. 4. 2012 do 10:00 hodin.

Lhůta pro podání nabídky PRODLOUŽENA
do 3. 5. 2012 do 10:00 hodin.


30. 3. 2012
Výběrové řízení č. 05/2012
Rekonstrukce budovy městského divadla v Bystřici
Lhůta pro podání nabídky:
do 10. 4. 2012 do 14:00 hodin.
Zadávací dokumentace k nahlédnutí na úředni desce - "OZNÁMENÍ".
V současné době na úřední desce  "Archiv dokumentů "


30. 3. 2012
Výběrové řízení č. 04/2012
Dopravně bezpečnostní opatření na silnici III/11112 v Bystřici
Lhůta pro podání nabídky:
od 30. 3. 2012 do 15. 4. 2012 do 10:00 hodin.

Lhůta pro podání nabídky PRODLOUŽENA
do 16. 4. 2012 do 10:00 hodin.


30. 3. 2012
Výběrové řízení č. 03/2012
Opřetice - skládka galvanických kalů
Lhůta pro podání nabídky:
od 30. 3. 2012 do 18. 4. 2012 do 10:00 hodin.


30. 3. 2012
Výběrové řízení č. 02/2012
Město Bystřice - elektropráce
Lhůta pro podání nabídky:
od 30. 3. 2012 do 18. 4. 2012 do 10:00 hodin.

ZRUŠENO


21. 3. 2012
Výběrové řízení č. 01/2012
Tisk městského zpravodaje
Lhůta pro podání nabídky:
od 21. 3. 2012 do 6. 4. 2012 do 9:00 hodin

Zadávací dokumentace

ZRUŠENO


19. 9. 2011
Výběrové řízení č. 2011/4015
Instalace datové sítě
Lhůta pro podání nabídky:
od 19. 9. 2011 do 3. 10. 2011 do 9:00 hodin


7. 9. 2011
Výběrové řízení č. 2011/4014
Rekonstrukce sociálního zařízení
Lhůta pro podání nabídky:
od 7. 9. 2011 do 22. 9. 2011 do 9:00 hodin

Lhůta pro podání nabídek PRODLOUŽENA
do 7. 10. 2011 do 9.00 hodin


7. 9. 2011
Výběrové řízení č. 2011/4013
Bezpečnost před školou
Lhůta pro podání nabídky:
od 7. 9. 2011 do 30. 9. 2011 do 9:00 hodin


 15. 8. 2011
Výběrové řízení č. 2011/4012
Oprava střechy Městského úřadu

Lhůta pro podání nabídky:
od 15. 8. 2011 do 29. 8. 2011 do 9:00 hodin

Lhůta pro podání nabídek PRODLOUŽENA:
do 14. 9. 2011 do 9:00 hodin


28. 7. 2011
Výběrové řízení č. 2011/4011
Ochrana sítí Telefonica O2 ul. Družstevní
Lhůta pro podání nabídek:
PRODLOUŽENA do 22. 8. 2011 do 9:00 hodin

Lhůta pro podání nabídky:
od 28. 7. 2011 do 12. 8. 2011 do 12:00 hodin

Zadávací dokumentace:

Mapová příloha k zadávací dokumentaci


21. 7. 2011
Výběrové řízení č. 2011/4007
Oprava místních komunikací
Lhůta pro podání nabídky:
od 21. 7. 2011 do 12. 8. 2011 do 9:00 hodin

Zadávací dokumentace

Mapové přílohy k zadávací dokumentaci:


27. 6. 2011
Výběrové řízení č. 2011/4010
Na projektové a inženýrské služby na akci:
Bystřice – rekonstrukce úpravny vody
Lhůta pro podání nabídky:
od 27.06.2011 do 20.07.2011 do 9.30 hodin

Zadávací dokumentace


23. 6. 2011
Výběrové řízení č. 2011/4009    ZRUŠENO 30.8.2011
Dodávka elektroprací
Lhůta pro podání nabídky:
od 23. 6. 2011 do 13. 7. 2011 do 9:00 hodin


23. 6. 2011
Výběrové řízení č. 2011/4006
Realizace bezdrátového přenosu dat
Lhůta pro dodání nabídky:
od 23. 6. 2011 do 13. 7. 2011 do 9:00 hodin

Lhůta pro podání nabídek PRODLOUŽENA:
do 27. 7. 2011 do 9:00 hodin

Zadávací dokumentace


 9. 6. 2011
Výběrové řízení č. 2011/4005:    ZRUŠENO 29. 6. 2011
Osazení jímek u obytného domu Jarkovice čp. 25
Lhůta pro podání nabídky:
od 9. 6. 2011 do 30. 6. 2011 do 9:00 hodin


 9. 6. 2011
Výběrové řízení č. 2011/4008
Rekonstrukce střešní krytiny na hasičárně čp.138
Lhůta pro podání nabídky:
od 09.06.2011 do 30. 6. 2011 do 9:00 hodin

Lhůta pro podání nabídek PRODLOUŽENA:
do 27. 7. 2011 do 9:00 hodin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky výběrových řízení

Adresa profilu zadavatele města Bystřice

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231525

 Výzva 06/2013
"Změna dopravního režimu Bystřice-západ - I. etapa"
Lhůta pro podání nabídek do 19.08.2013 do 09:00 hodin
Protokol o vyhodnocení nabídek

Smlouva o dílo


Výzva 07/2013
"Oprava místní komunikace ppč. 1561 - Jinošice"
Lhůta pro otevírání nabídek do 19.08.2013 do 09:00 hodin
Protokol o vyhodnocení nabídek

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1


Výzva č. 08/2013
"Oprava místní komunikace ppč. 326/10 - Ouběnice"
Lhůta pro otevírání nabídek do 19.08.2013 do 09:00 hodin
Protokol o vyhodnocení nabídek

Smlouva o dílo


Výzva č. 09/2013
Oprava místní komunikace Petrovice-Radošovice"
Lhůta pro otevírání nabídek do 19.08.2013 do 09:00 hodin
Protokol o vyhodnocení nabídek

Smlouva o dílo


"Návrh systému řízení strategie ve Městě Bystříce"
Lhůta pro podání nabídek do 16.07.2013 do 09:00 hodin.
Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky

Smlouva o poskytování služeb

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb


"Zhotovení strategického plánu Města Bystřice na léta 2014 až 2020"
Lhůta pro podání nabídek do 15.07.2013 do 09:30 hodin.
Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky

Smlouva o dílo

Příloha č. 1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Příloha č. 1 k dodatku

Příloha č. 2 k dodatku


Výzva č. 05/2013
"Poskytnutí investičního úvěru městu Bystřice"
Lhůta pro podání nabídek do 31.07.2013 do 10:00 hodin
Zápis z otevírání obálek a hodnocení doručených nabídek

Smlouva o úvěru č. 11361/13/LCD


"Nástavba na jídelnu ZŠ v Bystřici"
Lhůta pro podání nabídky do 30.05.2013 do 10:00 hodin
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky;
Smlouva o dílo

Dodatek č. 1 SOD

Dodatek č. 2 SOD

Dodatek č. 3 SOD

Seznam subdodavatelů


Výzva č. 01/2013
"Město Bystřice - elektropráce"
Lhůta pro podání nabídky do 13.02.2013 do 10:00 hodin.
Protokol o vyhodnocení nabídek
Rámcová smlouva


Výzva č. 20/2012
"Zlepšení vodovodního zásobování města Bystřice - nové vodní zdroje"
Lhůta pro podání nabídky do 04.01.2013 do 10:00 hodin.
Protokol o vyhodnocení nabídek


Nadlimitní veřejná zakázka č. 12/57
"Svoz a likvidace komunálního separovaného a nebezpečného odpadu pro Město Bystřice"
ZRUŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Rozhodnutí zadavatele o zrušení veřejné zakázky
Písemná zpráva zadavatele


Výběrové řízení č. 19/2012
"Oprava místní komunikace Jinošice"
Lhůta pro podání nabídky do 30.10.2012 do 11:00 hodin.
Protokol o vyhodnocení nabídek
Smlouva o dílo


Výběrové řízení č. 18/2012
"Oprava místní komunikace v Hlivíně"
Lhůta pro podání nabídky do 30.10.2012 do 11:00 hodin.
Protokol o vyhodnocení nabídek
Smlouva o dílo
Dodatek č. 1 ke SOD


Výběrové řízení č. 17/2012
"Oprava místní komunikace v Jírovicích"
Lhůta pro podání nabídky do 30.10.2012 do 11:00 hodin.
Protokol o vyhodnocení nabídek
Smlouva o dílo
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo


Výběrové řízení č. 16/2012
"Oprava místní komunikace v Líšně"
Lhůta pro podání nabídky do 30.10.2012 do 11:00 hodin.
Protokol o vyhodnocení nabídek
Smlouva o dílo
Dodatek č. 1 ke SOD


Výběrové řízení č. 15/2012
"Oprava místní komunikace v Nesvačilech"
Lhůta pro podání nabídky do 30.10.2012 do 11:00 hodin.
Protokol o vyhodnocení nabídek
Smlouva o dílo
Dodatek č. 1 ke SOD


Výběrové řízení č. 14/2012
"Oprava místní komunikace Plchov-Vojslavice"
Lhůta pro podání nabídky do 30.10.2012 do 11:00 hodin.
Protokol o vyhodnocení nabídek
Smlouva o dílo
Dodatek č. 1 ke SOD


Výběrové řízení č. 13/2012
"Oprava místní komunikace Drachkov"
Lhůta pro podání nabídky do 30.10.2012 do 11:00 hodin.
Protokol o vyhodnocení nabídek
Smlouva o dílo
Dodatek č. 1 ke SOD


Výběrové řízení č. 12/2012
"Oprava mostu přes Zahořanský potok"
Lhůta pro podání nabídky do 26.09.2012 do 09:00 hodin.
Protokol o vyhodnocení nabídek
Smlouva o dilo
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo


Výběrové řízení č. 10/2012
"Zajištění koncesního řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury města Bystřice "
Lhůta pro podání nabídky do 29.08.2012 do 12:00 hodin.
Protokol o vyhodnocení nabídek
Smlouva o dílo


Výběrové řízení č. 07/2012
"Statické podchycení objektu stravovacího pavilonu ZŠ v Bystřici"
Lhůta pro podání nabídky do 19.06.2012 do 09:00 hodin.
Zpráva zadavatele o veřejné zakázce
Smlouva o dílo
Dodatek č. 1


Výběrové řízení č. 09/2012
"Tisk městského zpravodaje"
Lhůta pro pdání nábídky: do 17. 7. 2012 do 9:00 hodin.
Protokol o vyhodnocení nabídek
Dodavatelská smlouva


Výběrové řízení č. 03/2012:
"Opřetice - skládka galvanických kalů"
Lhůta pro podání nabídky: do 18.04.2012 do 10:00 hodin.
Protokol o vyhodnocení nabídek
Smlouva o dílo
Zadávací dokumentace
Projektová dokumentace
Závazné stanovisko
Položkový rozpočet


Výběrové řízení č. 06/2012:
"Úpravna vody Božkovice"
Lhůta pro podání nabídky: do 30. 4. 2012 do 10:00 hodin.
Protokol o vyhodnocení nabídek
Smlouva o dílo
Krycí list stavby
Harmonogram stavby


Výběrové řízení č. 05/2012:
"Rekonstrukce budovy městského divadla v Bystřici"
Lhůta pro podání nabídky: do 10.04.2012 do 14:00 hodin.
Smlouva o dílo


Výběrové řízení č. 04/2012:
Dopravně bezpečnostní opatření na silnici III/11112 v Bystřici"
Lhůta pro podání nabídky: od 30.03.2012 do 15.04.2012 do 10:00 hodin.
Protokol o vyhodnocení nabídek
Smlouva o dílo


Výběrové řízení č. 08/2012:
"Stavební úpravy bytového domu Dr. E. Beneše, č.p. 26, 257 51 Bystřice, p.č. st. 94/6"
Lhůta pro podání nabídky: do 24.04.2012 do 12:00 hodin.
Výsledek hodnocení nabídek
Smlouva o dílo


Výběrové řízení č. 2011/4014:
Rekonstrukce sociálního zařízení
Protokol o vyhodnocení veřejné zakázky


Výběrové řízení č. 2011/4015:
"Instalace datové sítě"
Protokol o vyhodnocení veřejné zakázky


Výběrové řízení č. 2011/4012:
"Oprava střechy Městského úřadu"
Protokol o vyhodnocení veřejné zakázky


Výběrové řízení č. 2011/4011:
"Ochrana sítí Telefonica O2 ul. Družstevní"
Protokol o vyhodnocení veřejné zakázky


Výběrové řízení č. 2011/4007:
"Oprava místních komunikací"
Protokol o vyhodnocení veřejné zakázky


Výběrové řízení č. 2011/4010:
„Bystřice – rekonstrukce úpravny vody“
Protokol o vyhodnocení veřejné zakázky


Výběrové řízení č. 2011/4006:
"Realizace bezdrátového přenosu dat"
Protokoly o vyhodnocení veřejné zakázky


Výběrové řízení č. 2011/4008:
"Rekonstrukce střešní krytiny na hasičárně čp.138"
Protokoly o vyhodnocení veřejné zakázky


 Veřejná zakázka:
"Regenerace veřejného prostranství části okolí ulice Družstevní"

Výsledky veřejné zakázky


Veřejná zakázka:
"Zpracování projektové dokumentace - chodník Jírovice-Jarkovice"

 Výsledky veřejné zakázky


Veřejná zakázka:
"Správa informační techniky"

 Výsledky veřejné zakázky

Výběrová řízení

Podrobnosti získáte zde:

poslední měsíc Květen 2017 Následující měsíc
Po Út St Čt So Ne
week 18 1 2 3 4 5 6 7
week 19 8 9 10 11 12 13 14
week 20 15 16 17 18 19 20 21
week 21 22 23 24 25 26 27 28
week 22 29 30 31

Ztráty a nálezy

 

V případě nálezu laskavě vraťte věc osobě, která ji ztratila, popřípadě nález do tří dnů oznamte obci, na jejímž území byla věc nalezena (MěÚ Bystřice, Dana Jelínková). Byla-li věc nalezena ve veřejné budově nebo dopravním prostředku, odevzdejte ji provozovateli.

Při vyzvednutí nalezené věci je třeba prokázat nejen svoji totožnost, ale i to, že nalezená věc je vaše.

Pokud jste naopak něco ztratili, informujte obec podle místa ztráty (MěÚ Bystřice, Dana Jelínková) - nahlaste popis ztraceného předmětu a kontakt na vás. Tam také laskavě dejte zprávu, když se vám nahlášený ztracený předmět podaří najít, nebo vám ho někdo vrátí.